NİŞASTA/POLİKAPROLAKTON ESASLI BİYOBOZUNUR NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU


Makale AdıNİŞASTA/POLİKAPROLAKTON ESASLI BİYOBOZUNUR NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
YazarlarHande ÇELEBİ, Suna DEHMEN
Anahtar kelimelerNişasta/polikaprolakton , biyobozunurluk , TiO2 , nanokompozit , reaktif ekstrüzyon. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiArtan dünya nüfusu ile birlikte oluşan plastik atık miktarı da gün geçtikçe artmakta ve bu da önemli bir çevre sorununu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle biyobozunur plastiklerin üretimi ve kullanımı giderek daha çok ilgi çekmektedir. Nişasta ve nişasta esaslı polimerler ucuz, doğal yenilenebilir malzemelerdir ve biyobozunur plastiklerin üretiminde kullanılabilmektedirler. Bu çalışmada, hızlı ve verimli bir polimerleştirme yöntemi olarak bilinen reaktif ekstrüzyon yöntemi kullanılarak nişasta/polikaprolakton (NS/PCL) karışımları hazırlanmıştır. Bu iki polimer arasındaki uyumu arttırmak için PCL, maleik anhidrit ile modifiye edilmiştir. Elde edilen polimer karışıma dolgu maddesi olarak titanyum dioksit (TiO2) eklenerek mikro harmanlayıcıda nanokompozitler oluşturulmuştur. Kompozitleri şekillendirmek için enjeksiyon ile kalıplama yöntemi kullanılmıştır. Oluşan polimer nanokompozitlerin özellikleri XRD, SEM, DMA, DSC ve TGA analizleri ile incelenmiştir. SEM analizleri sonucunda NS/PCL karışımı arayüzeyde etkin bir yapışmanın olduğu görülmüştür. Ancak TiO2 partikülleri kompozit içerisinde topaklaşma eğilimindedir. Nanopartiküllerin eklenmesi ile polimer matrisin rijitliği artarken diğer taraftan elastikiyetinin azaldığı belirlenmiştir. TGA analizleri sonucunda TiO2 eklenmesi ile kompozitin PCL bileşeninin ısıl dayanımının önemli ölçüde düştüğü ortaya çıkmıştır.
English Keywords Starch/polycaprolactone , biodegradability , TiO2 , nanocomposite , reactive extrusion.
Article Summary in English The growing global population is generating ever increasing amounts of waste and it brings an important environmental issue. Therefore there has been an increased interest in the production and use of biodegradable polymers. Starch and starch based polymers are inexpensive, naturally occurring renewable materials and they have the potential to be used in the manufacture of biodegradable plastics. In this study, starch/polycaprolactone (NS/PCL) blends were prepared by reactive extrusion known as a fast and efficient method of polymerization. PCL was modified with maleic anhydride to improve the compatibility between the two polymers. The polymer nanocomposites were obtained by adding titanium dioxide (TiO2) fillers to the resulting polymer blend in micro compounder. The composites were shaped by injection molding method. Properties of polymer nanocomposites were investigated by XRD, SEM, DMA, DSC and TGA analysis. SEM analysis showed that there was a good interfacial adhesion between NS/PCL blends. However TiO2 nanoparticles tend to agglomerate in the composite. It was found that addition of nanoparticles increases rigidity, while it decreases elasticity of polymer matrix. TGA analysis revealed that the addition of TiO2 reduced thermal stability of PCL component in the composite significantly.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.