TÜRKİYE’DEKİ DÜZENSİZ ÇÖP DÖKÜM SAHALARININ ISLAHINDA GÜNCEL BİR ÖRNEK: MERSİN ÇAVUŞLU ÇÖP DEPOLAMA SAHASININ REHABİLİTASYONU


Makale AdıTÜRKİYE’DEKİ DÜZENSİZ ÇÖP DÖKÜM SAHALARININ ISLAHINDA GÜNCEL BİR ÖRNEK: MERSİN ÇAVUŞLU ÇÖP DEPOLAMA SAHASININ REHABİLİTASYONU
YazarlarMurat Cem ERTÜRK, Erdem GÖRGÜN
Anahtar kelimelerRehabilitasyon , düzensiz depolama , çöp , ıslah , katı atık.
Makale ÖzetiAz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde katı atıklar genellikle yerleşim bölgelerinden uzak, açık alanlara gelişigüzel yığılarak uzaklaştırılmaktadır. Türkiye’de de uzun yıllardır katı atıkların uzaklaştırılmasında bu yol kullanılagelmiştir. Kırsaldan kente göçün artmasıyla bir yandan göç edilen şehirlerdeki katı atık miktarı artarken, diğer yandan plansız kentleşmeyle çöp döküm sahaları yerleşim bölgelerinin içinde kalmıştır. Türkiye’nin ilk 10 büyük şehri içinde yer alan Mersin kent merkezinde özellikle son 25 yılda göçe bağlı yoğun nüfus artışı gerçekleşmiştir. Yine 25 yıl önce Mersin İl Merkezi’nin yaklaşık 10 km kuzeyinde yer alan Çavuşlu Köyü’nde Katı Atık Düzenli Depolama Alanı inşa edilmiş, ancak bu alan kontrolsüz dökümler sonucu zamanla vahşi çöp döküm sahasına dönüşmüştür. Sahanın bulunduğu Çavuşlu Köyü, kentin genişlemesi sonucu yerleşim içinde kalarak mahalle olmuştur. Sahadan çıkan yoğun gaz ve sahadaki yangınlardan kaynaklanan duman, denize doğru esen rüzgârlarla İl Merkezi’ndeki birçok mahalleyi de etkisi altına almış, Mersin ikliminin kalıcı bir parçası haline gelmiştir. Koyun sürüleri, çöp toplayıcıları, sızıntı suyu gölleri ve yangınları ile saha, Mersin’in yıllardır kanayan yarası olmuştur. Mersin’in birincil çevre sorunu olan bu sahaya yapılan çöp dökümü, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nı projelendirip hayata geçirmesiyle son bulmuş ve rehabilitasyon projesi uygulamaya konulmuştur. Rehabilitasyon projesi ile toplam 16 hektarlık alan ve ortalama 10 m derinliğe sahip çöp kütlesi için şev düzenlemesi, sedde teşkili, sızıntı suyu drenajı ve toplama havuzu teşkili, yüzey suyu drenajı, son örtü teşkili, gaz drenajı ve bertarafı uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yatırımlarla atık kütlesi stabil bir yapıya kavuşturulmuş, modern yalıtım teknolojileriyle tümüyle kontrol altına alınmıştır. Yağış sularının atık yığınına girişi engellenerek sızıntı suları yoluyla yeraltı suyunun kirlenmesinin önüne geçilmiş, sahadan çıkan fosil gazların toplanması ve bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Üzerinde kurulan spor ve rekreasyon tesisleri ile sahayı bir tehlike faktörü olmaktan kurtararak halkın sosyal amaçlı kullanımına hizmet etmesini sağlayan bu proje, Türkiye’de halen ıslah edilmeyi bekleyen yüzlerce saha için örnek oluşturmaktadır.
English Keywords Rehabilitation , open dump area , waste , solid waste.
Article Summary in English Less developed and developing countries generally dispose of solid waste in a haphazard way at open areas which are usually far from residential zones. In Turkey also this method has been used for many years to dispose solid waste. Due to increasing migration from rural to urban areas, the amount of solid waste in the cities has been rising in addition unplanned urbanization caused these open dump areas to remain in the middle of residential zones. Mersin one of Turkey\\`s 10 major cities experienced a rapid population growth in the city center in relation to migration. 25 years ago in about 10 km north of Mersin city center in the Sergeant Village a solid waste landfill was built, but as a result of uncontrolled dumping this site has become an open dump area. In time, Sergeant Village, where the dump area is, has become a district due to the city\\`s expansion. Gas generated from wastes in the dump area and also smoke from the fires in dump area started to affect districts in the city center and has become a permanent part of Mersin\\`s climate. For open dump area play gold miner game in gold miner game solid waste games are best online. For years, sheep herds and garbage collectors on the dump area, ponds of leachate and fires all caused this open dump area to become city\\`s bleeding wound. Mersin\\`s primary environmental problem, this open dump area, has come to an end with the implementation of Mersin Metropolitan Municipality Solid Waste Landfill project and a rehabilitation project has been started. Rehabilitation project included; slope arrangements, barrier formations, leachate drainage and collection pool, surface water drainage, final cover, gas drainage and disposal systems for the waste mass which covers a total area of 16 ha and has a average depth of 10 m. As a result of these investments a stable structure of the waste mass is attained, with modern technology area has been taken under control. By preventing water infiltration to the waste mass via precipitation, ground water pollution has been minimized and also collection and disposal of greenhouse gases has been achieved. This project, which created an area with sports and recreation facilities on it for public use and eleminated a potential risk factor, stands as an example project in Turkey where hundreds of similar areas still waiting for rehabilitation.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.