EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ İLE İŞLETMELERİN TEMEL PERFORMANS SONUÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA


Makale AdıEFQM MÜKEMMELLİK MODELİ İLE İŞLETMELERİN TEMEL PERFORMANS SONUÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA
YazarlarA. Talat İNAN, Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ
Anahtar kelimelerEFQM mükemmellik modeli , özdeğerlendirme , liderlik , işbirlikleri ve kaynaklar , süreçler , gold miner game online free.
Makale Özetiİşletmeler, yeni ekonomik düzenin getirmiş olduğu kurallara uyum gösterdiği oranda yaşam şanslarını artırabilmektedirler. Bunu sağlayabilmek için de toplam kalite yönetiminin yeni bir örgütleme modeli olan, “sıfır hata” ve “mükemmellik” kavramlarıyla daha fazla ilgilenmektedirler. EFQM Mükemmellik Modeli, işletmelerin faaliyetlerinin ve faaliyet sonuçlarının sistematik ve düzenli bir şekilde sorgulanmasını sağlayan, işletmelere kendi güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmeleri konusunda yardımcı olan özdeğerlendirme araçlarından bir tanesidir. Bu çalışmada, EFQM Mükemmellik Modeli temel alınarak, imalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin temel performans sonuçları ile bu modelde yer alan liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar ve süreçler değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, plastik enjeksiyon kalıp tasarımı ve üretimi yapan “M” firmasının yöneticilerini ve işçilerini kapsayan bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler SPSS16.0 istatistik programı kullanılarak, faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizi yardımı ile değerlendirilmiştir. Saha çalışması sonuçları incelendiğinde; liderlik, işbirlikleri ve kaynaklar ve süreçler değişkenlerinin işletmenin temel performans sonuçlarını olumlu bir şekilde etkilediği tespit edilmiştir.
English Keywords EFQM excellence model , self-assessment , leadership , partnership and resources , processes
Article Summary in English The survival chance of companies depend on the extent to which companies conform the rules of the new economic system. To this end, companies are highly interested in “zero failure” and “excellence” concepts which are new organization models of total quality management. EFQM Excellence Model is one of the self assessment tools helping companies in regularly questioning their own activities and results of activities and determining strong and weak points. Based on the EFQM Excellence Model, the aim of this study is to investigate the relation between results of basic performance, leadership, partnership and resources, and process parameters of a company operating in manufacturing industry. In this work, a survey which encompasses the employees and managers of company (M) operating in plastic injection mould design and manufacturing was performed. The data obtained from this survey was analysed by using SPSS16.0 statistics software in respect of factor analysis, reliability analysis, correlation and regression analysis. As the results of the analysis have revealed, there is a significant and positive relationship between results of basic performance, leadership, partnership and resources, and process parameters of the company.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.