5-DESİLOKSİ-2-[[[4-HEKZİLOKSİFENİL]İMİNO]METİL]FENOL’ ÜN ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE TERMODİNAMİK ETKİLEŞİMLERİ


Makale Adı5-DESİLOKSİ-2-[[[4-HEKZİLOKSİFENİL]İMİNO]METİL]FENOL’ ÜN ÇEŞİTLİ ÇÖZÜCÜLERLE TERMODİNAMİK ETKİLEŞİMLERİ
YazarlarÖzlem Yazıcı, Fatih Çakar, Özlem Cankurtaran, Belkıs Bilgin Eran, Ferdane Karaman
Anahtar kelimelerTers gaz kromatografisi , etkileşim parametresi , termodinamik , sıvı kristaller , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada 5-Desiloksi-2-[[[4-hekziloksifenil]imino]metil]fenol’ün oktan, nonan, dekan, etil asetat, isobutil asetat ve butil asetat ile termodinamik etkileşimleri ters gaz kromatografi metoduyla incelendi. İlk olarak, sıvı kristal-çözücü sistemleri için çözücülerin spesifik alıkonma hacimleri belirlendi ve alıkonma diyagramları çizildi. Daha sonra, termodinamik dengenin oluştuğu 130–150 oC sıcaklık aralığında, sonsuz seyreltiklikteki aktivite katsayıları, Flory-Huggins ve hal denklemi etkileşim parametreleri, etkin değişim enerji parametreleri, değişim entalpi ve entropi parametreleri hesaplandı.
English Keywords Inverse gas chromatography , interaction parameter , thermodynamics , liquid crystals
Article Summary in English In this study, thermodynamic interactions of 5-decyloxy-2-[[[4-hexyloxyphenyl]imino]methyl]phenol with octane, nonane, decane, ethyl acetate, isobutyl acetate and butyl acetate were examined by inverse gas chromatography method. Firstly, the specific retention volumes of the solvents were determined and the retention diagrams were plotted for liquid crystal-solvent systems. And then, the weight fraction activity coefficient, Flory-Huggins and equation of state interaction parameters, effective exchange energy parameter, exchange enthalpy and entropy parameters were calculated at the temperatures between 130 and 150 oC because thermodynamical equilibrium occurred at this temperature range.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.