POLİ(METİL METAKRİLAT)/KİL NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Makale AdıPOLİ(METİL METAKRİLAT)/KİL NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
YazarlarAdnan KURT, Zeynep ÇAĞLAYAN, Hatice Sultan BEKTAŞ
Anahtar kelimelerPolimer/kil nanokompozitler , exfolasyon/interkalasyon , termal degradasyon kinetiği , optik özellikler. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiMevcut çalışmada, poli(metil metakrilat)(PMMA)/organo modifiye montmorillonit kil (OMTAB) nanokompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu, termal ve optik özellikleri incelendi. PMMA/nanokil kompozitleri yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlandı. FT-IR tekniği ile organo modifiye kil ve PMMA/OMTAB nanokompozitleri karakterize edildi. Organokillerin ve hazırlanan polimer kil nanokompozitlerin tabakalar arası uzaklıkları X-ışını difraksiyonu (XRD) ile aydınlatıldı ve polimer matriksi içinde kil dağılımının exfoliye dağılım sergilediği belirlendi. Nanokompozitlerin termal davranışları ve termal bozunma aktivasyon enerjileri termogravimetrik analiz metodu (TGA) kullanılarak araştırıldı. Spin kaplama tekniği ile quartz cam yüzey üzerinde polimer/nanokompozit ince filmleri hazırlandı. UV-VIS spektrofotometrede geçirgenlik değerleri ölçülerek optik özellikleri belirlendi.
English Keywords Polymer/clay nanocomposites , exfoliation/intercalation , thermal degradation kinetics , optical properties.
Article Summary in English In the present study, the synthesis, characterization, thermal and optical properties of poly(methyl methacrylate)(PMMA)/organomodified montmorillonit clay (OMTAB) nanocomposites were investigated. PMMA/nanoclay composites were synthesized by in situ polymerization method. Organomodified montmorillonit clay and PMMA/OMTAB nanocomposites were characterized by FTIR technique. The interlayer spacing of the organoclay platelets and the polymer clay nanocomposites were determined by X-ray diffraction spectroscopy. It was determined that the clay dispersion in the polymer matrix was exfoliated behavior. Thermal behaviors and thermal degradation activation energies of nanocomposites were determined by thermogravimetric analysis method (TGA). Polymer/nanocomposite thin films on the quartz surface were prepared by spin coating technique. The optical properties were obtained by measuring transmittance values in a UV-VIS spectrophotometer.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.