İZOFTALİK POLYESTER MATRİSLİ SÜREKLİ E-CAMI VE BAZALT FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA


Makale Adı İZOFTALİK POLYESTER MATRİSLİ SÜREKLİ E-CAMI VE BAZALT FİBER TAKVİYELİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Yazarlar Tuğçegül GÜMÜLCİNE, Aylin BEKEM, Mustafa DOĞU, Zafer GEMİCİ, Ahmet ÜNAL
Anahtar kelimeler Kompozit , termoset matris , E-camı fiber , bazalt fiber , izoftalik polyester reçine.
Makale Özeti Günümüzde teknolojik/ileri teknolojik uygulamalarda malzeme çeşitliliğine ve üstün özellikler gösteren kompozitlere talep hızla artmaktadır. Genel amaçlı polimer matrisli kompozit uygulamalarında takviye elamanı olarak E-cam fiber kullanımı öne çıkmaktadır. Bazalt fiber ise cam fiberlere alternatif olarak geliştirilmiş görece yeni bir fiber türüdür ve özelliklerinin araştırılmasına halen devam edilmektedir. Bu çalışmada termoset bir malzeme olan izoftalik polyester reçine, iki çeşit sürekli E-camı fiber ve iki çeşit sürekli bazalt fiberle takviye edilmiştir. Üretilen kompozit malzemelere fiziksel ve mekanik testler uygulanarak özellikleri saptanmış ve fiber türlerinin birbirine göre üstünlükleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak bazalt fiber çeşitlerinin E-camı fiber çeşitlerine göre daha iyi özellikler gösterdiği görülmüştür. Bu sonuca ulaşmada kullanılan fiberlerin çap ve yoğunluğu (teks) da önemli olmuştur.
English Keywords Composite , thermoset matrix , E-glass fiber , basalt fiber , isophtalic polyester resins.
Article Summary in English In present, the demand for composites showing various characteristics and diversifying raw-materials is growing for technological/advanced technological applications. The utilization of E-glass fiber as a reinforcement comes out in general purpose polymer composite applications. Basalt fiber is relatively developed as an alternative material and its properties are still being investigated. In this study, thermosetting isophtalic polyester resin was reinforced with two kinds of continuous E-glass fiber and two kinds of basalt fiber. The properties of produced composite materials were determined by applying physical and mechanical tests and the priorities of fiber types on each other were determined. Consequently, it was observed that basalt fibers exhibited better properties than E-glass fibers. Fiber diameter and density (tex) was also important to obtain this conclusion.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi