SANAYİ KÜMELERİNDE FİRMA ÖZELLİKLERİ, BİLGİ AĞLARI VE YENİLİKÇİLİK


Makale AdıSANAYİ KÜMELERİNDE FİRMA ÖZELLİKLERİ, BİLGİ AĞLARI VE YENİLİKÇİLİK
YazarlarÖzer KARAKAYACI, İclal DİNÇER
Anahtar kelimelerSanayi kümeleri , bilgi ağları , firma özellikleri , Ankara , Konya.
Makale ÖzetiBu makalede, firma yaşı, büyüklüğü, girişimci deneyimi, yenilikçilik ve ekonomik performansı gibi imalatçı firma özellikleri ile ağ yoğunlukları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 1980’lerden itibaren bölgesel gelişme paradigmalarında yaşanan değişimlerle birlikte, ekonomik coğrafya yazınında bölgesel ağ kavramı üzerinde politik ve akademik tartışmalar yoğunlaşmıştır. Bölgesel ağların özellikleri ve yapısı üretim örgütlenmesinin yanı sıra bilgi özümseme ve yayma sürecinin en önemli unsuru olarak değerlendirilmiştir. Özellikle bilgi elde etme sürecinde kurulan işbirlikleri, firma öğrenme sürecini ve rekabetçilik yapısını arttırmaktadır. Bu bağlamda makalede, “firma yaşı, büyüklüğü, girişimci deneyimi, firma yenilikçilik ve ekonomik performansı gibi firma özellikleri ile firma bilgi ağ yapıları arasında güçlü ilişkiler vardır” varsayımına odaklanılmıştır. Makalede elde edilen bulgular, Ankara ve Konya makine sanayi kümesinde yapılan alan çalışması verilerine dayanmaktadır. Ankara’da 81, Konya’da 89 firmayla yapılan anket çalışması sonucu elde edilen veriler kapsamında, firma özellikleri ile bilgi ağ özellikleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında, firma yaşı, büyüklüğü, girişimci deneyimi, firma yenilikçilik ve ekonomik performansı gibi firma özelliklerinin firma bilgi ağ yapılarının üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olmasına karşın; bu etkinin bölgelerin sosyo-kültürel özelliklerine göre farklılaşabileceği tespit edilmiştir.
English Keywords Industrial clusters , knowledge networks , firm characteristics , Ankara , Konya.
Article Summary in English In this article, it was aimed to determine the relationship between the characteristics of firms such as firm age, size, entrepreneurship experience, innovation activities, economic performance and knowledge networks. With the changes experienced in the regional development paradigms since 1980’s, apart from the studies on networks, political and academic discussions on the concept of innovation have intensified in the literature of economic geography. Networks is component most important both manufacturing organization and knowledge absorptive and flow. Cooperations established obtaining process in knowledge increase firm’s learning and competitive. In this sense, the article is based on the hypothesis that “there is a strong relationship between the characteristics of firm such as firm age, size, entrepreneurship experience, innovation activities, economic performance and networks”. The study is based on the fieldwork data carried out in 81 firms of Ankara and 89 firms of Konya. In the scope of data obtained by the survey study carried out with 81 firms in Ankara and 89 firms in Konya; relationship between firm characteristics and knowledge networks were analyzed. As a result of analysis, although there is a strong relationship between firm’s characteristics such as firm age, size, entrepreneurship experience, innovation activities, economic performance and knowledge networks, the relationship will be different in terms of region’s socio-cultural features. It was detected that medium and large-scaled firms, firms which have high capacity in terms of production/sales and firms which have high connection with national/global networks in terms of knowledge networks have high innovation capacity.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.