TOPOGRAFİK HARİTALARDA BİNALAR VE YERLEŞİM ALANLARININ 1:25 000’DEN 1:50 000’E OTOMATİK GENELLEŞTİRİLMESİ – BİR ÖN ÇALIŞMA


Makale Adı TOPOGRAFİK HARİTALARDA BİNALAR VE YERLEŞİM ALANLARININ 1:25 000’DEN 1:50 000’E OTOMATİK GENELLEŞTİRİLMESİ – BİR ÖN ÇALIŞMA
Yazarlar Melih BAŞARANER
Anahtar kelimeler Kartografya , Genelleştirme , Topoğrafik Harita , CBS.
Makale Özeti Bu makalede; bina, yerleşim alanları ve onları çevreleyen yolların topografik haritalarda 1:25 000’den 1:50 000’e genelleştirilmesi ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, kartografik genelleştirmenin bu obje sınıfları için otomasyon potansiyelini belirlemek, mevcut imkanlarla bazı çözümler geliştirmek ve çözülmesi göreceli olarak daha güç problemleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, ulusal topografik haritalar ve ilgili yönergeler [3] dikkate alınarak genelleştirmede kullanılacak işlem adımları ve parametreler belirlenmiştir. Makale, obje yönelimli harita üretim ve CBS yazılımı LAMPS2 ile gerçekleştirilen bir örnek uygulama ile son bulmaktadır.
English Keywords Cartography , Generalization , Topographic map , GIS.
Article Summary in English In this article, generalization of buildings, settlement areas and their surrounding roads in topographic maps from 1 : 25K to 1 : 50K is dealt with. Aim of the study is to evaluate the automation potential of cartographic generalization for these object classes, develop some solutions by the existing possibilities and reveal the problems relatively more difficult to solve. For this purpose, processing steps and parameters to be used in generalization are determined, considering national topographic maps and related specifications. It concludes with a case study that is implemented in an object-oriented map production and GIS software LAMPS2.
Makale Dosyası İndir Makale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi