Pd(II) İYONUNUN TRİKLORETİLEN TÜREVLERİYLE VERDİĞİ BİLEŞİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ


Makale AdıPd(II) İYONUNUN TRİKLORETİLEN TÜREVLERİYLE VERDİĞİ BİLEŞİKLERİN ANALİTİK İNCELENMESİ
YazarlarJülide HIZAL, İzzet TOR, Cemil İBİŞ
Anahtar kelimelerPalladyum(II) , triklor etilen , kompleks , koordinatif bağ , Pd(II) kompleksleri. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBu çalışmada esas olarak Pd(II)’nin trikloretilen türevi iki bileşikle oluşturduğu komplekslerin yapısı analitik olarak incelenmiş ve komplekslerin oluşumu kalitatif olarak açıklanmıştır. Bu amaçla 80 0C’de mutlak alkollü ortamda 1,5 saat süreyle geri soğutucu altında reaksiyona sokulan Pd(II) ve trikloretilen türevi ligandların(1,2-dikloro-1,1,4-tris-(4-klorofeniltiol)-1,3-butadien ve 2-nitro-3,4-dikloro-1,1,4-tris-(4-metilfeniltiol)-1,3-butadien) oluşturduğu kızıl-kahve renkli bileşiklere mikro analiz, IR ve NMR Spektroskopisi gibi bir dizi yapı analiz ve analitik tayin yöntemleri uygulanarak komplekslerin yapısı aydınlatılmıştır. Buna göre sözkonusu bileşikler Metal:Ligand oranı 2:1 olacak şekilde reaksiyona girmektedirler. HSAB teorisi(Hard and Soft Acids and Bases Theory) gereğince yumuşak karakterdeki Pd(II) iyonunun yine yumuşak karakterdeki S donör atomlarıyla koordinatif kovalent bağlanması oluşan komplekslerin kararlılığını arttırmaktadır.
English Keywords Palladium(II) , trichloroethylen , complex , coordinative bond , Pd(II) complexes.
Article Summary in English In this study, the structures of the complexes which occured by Pd(II) and trichloroethylen derivatives were investigated and complexations were explained qualitatively. For this reason, Pd(II) and trichloroethylen derivatives(1,2-dichloro-1,1,4-tris-(4-chloro phenyltio)-1,3-butadien and 2 - nitro - 3,4 - dichloro - 1,1,4 - tris -(4-methylphenylthio) -1,3- butadien) were refluxed at 80 0C in absolute alcohol. Palladium (II) formed reddish-brown insoluble complexes with trichloroethylen derivatives. These solutes were treated series of structural identification methods such as microelemental analysis, IR and NMR spectroscopy and analytical determination methods, and then explanied their structures. As a result, Pd(II) and the ligand react each other to form having 2:1 metal/ligand ratio complexes. In accordance with HSAB Theory(Hard and Soft Acids and Bases Theory), covalent bindings between Pd(II) and trichloroethylen derivatives which are soft acid and base, respectively, enhance the stability of the complexes.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.