KORUMA SORUNSALINA İLİŞKİN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME: KURUMSALCI (ALAN YÖNETİMİ) ve ÇOĞULCU (AKTÖR AĞ TEORİSİ) YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMASI


Makale AdıKORUMA SORUNSALINA İLİŞKİN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME: KURUMSALCI (ALAN YÖNETİMİ) ve ÇOĞULCU (AKTÖR AĞ TEORİSİ) YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRMASI
YazarlarTöre SEÇİLMİŞLER, Zekiye YENEN
Anahtar kelimelerAktör Ağ Teorisi , toplum ve paradigma değişimi , kültürel miras , kurumsalcı yaklaşım , alan yönetimi.
Makale Özetiİnsanoğlu 20. yüzyılın son çeyreğinden bugüne bilgi teknolojilerindeki gelişmelere temellenen bilişim devrimini yaşamaktadır. Teknolojideki bu değişim toplumların değişmesine de neden olmuştur. Bu çerçevede toplumsal yaşamda paradigma değişimi meydana gelmiştir. Toplum postmodern değerler dizisini sahiplenmiştir. Toplumun düşünsel haritasında yaşanan bu değişim süreci planlama disiplinini, devlet aygıtının yönetim anlayışını ve toplumların kültürel mirasa bakış açısını da değiştirmiştir. Günümüzde kültürel mirasın yitirilmesi meselesinin temel nedeni değişen toplumsal yapının ihtiyaçları doğrultusunda kentsel mekânın yeniden üretimi sürecinde kent toprağından gelir elde etme amacıyla oluşan aktör ağın eylemleri şeklinde açıklanmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı yaşanan paradigma değişimi çerçevesinde kentsel çevrenin yeniden üretilmesi ve kullanılması sürecinde mirasın yitirilmesi sorunu ile toplumu oluşturan grupların meydana getirdikleri aktör ağ arasındaki ilişkiyi kuramsal olarak incelemektir. Bu doğrultuda çalışmanın kuramsal çerçevesi toplumsal süreçlerin fizik mekân ile ilişkisi, modern ve postmodern dönem arasındaki paradigma değişikliği konuları kapsamında oluşturulmuştur. Çalışmada kurumsalcı yaklaşım ‘alan yönetimi’ yapılanması ile ‘aktör ağ teorisi’ karşılaştırmalı olarak ele alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur.
English Keywords Actor network theory , community and paradigm shift , cultural heritage , institutional approach , site management.
Article Summary in English Since the last quarter of the 20th century, humankind lives the information revolution which is based on developments in information technology. This change in technology also have caused changes in communities. In this context, paradigm shift has occured in social life. During this shift community which has modern values starts to have postmodern values. The process of the paradigm shift in social life, changed the perspective of the planning, the government approach and the cultural heritage. At the present time the main reason of the loss of cultural heritage issue is explained in the sense of actor network actions which exist during the reproduction of urban spatial process, with the idea of generating revenue from urban land. From this point, this study aims to examine the relationship between the problem of the loss of heritage and social relations which exist during the reproduction and use of urban land process in the context of paradigm shift and expressed as actor network. In this direction, this study’s theoretical framework is formed in the context of relation between social processes and physical space, paradigm shift between modern and postmodern eras. In this study, ‘site management’ structure which is based on institutionalism and ‘actor network theory’ are comparatively evaluated.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.