19. YY. İSTANBUL´UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri


Makale Adı19. YY. İSTANBUL´UNDA CEMİYETE AİT OLMA HİSSİ: Yabancı Devlet Okulları Olgusu ve Sürdürülebilir Koruma Önerileri
YazarlarSelen YAZICI ONUR
Anahtar kelimelerYabancı devlet okulları , İstanbul , batılılaşma , yabancılar , sosyal ve kültürel yapı , mimari koruma , sürdürülebilirlik. ,
Makale ÖzetiOsmanlı aydınlanmasında 19. yüzyıl; batılılaşma olgusunun mekansal izdüşümlerinin görülmeye başlandığı bir dönemdir. Osmanlı’nın çok uluslu yapısı; Avrupa’da yaşanan aydınlanma çağı ve ardından Fransız Devrimi’nden ister istemez etkilenmiş; özgürlük, demokrasi ve birey kavramları sosyal hayat içinde özellikle kapütilasyonlardan sonra dile getirilir olmuştur. Batılılaşma hareketleri olarak adlandırabileceğimiz ve Lale Devri’ne dek geri çekebileceğimiz bu yenilenme döneminin; Osmanlı tebaasına etkileri, öncelikle askeri eğitim yapılarında kendini göstermiştir. Bu makalenin konusunu oluşturan yabancı devlet okulları da bugünkü modern yapılarının temelini; her ne kadar kuruluş tarihleri erken döneme dayansa da, bu dönemde atmışlardır. Yabancı devlet okullarının kurulmalarındaki birçok alt etkenden biri; batılılaşmanın ötesinde, kendi ülkelerindeki vatandaşların aldıkları eğitimin eşdeğerini, Osmanlı’da yetişen yabancı ve özellikle Levanten ailelerin çocukları için istemeleridir. Bu dönemde kurulmuş okullardan bazıları isim değiştirerek tekrar tekrar açılmış, bir diğeri başka bir okulla bir araya gelerek yeni bir kurum oluşturmuş; zamanla özellikle elçiliklerde çalışabilecek kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla eğitim programını değiştirmiş, 19. yy.’da sayıca hızlı bir artış göstermiş olsa da büyük bir bölümü Lozan Anlaşması’ndan sonra kapatılmıştır. Kaliteli ve modern öğretim programları, disiplinli eğitim anlayışı ve zamanla Müslüman ailelerin de çocuklarını bu okullara göndermek istemeleri sonucu eklentili bir şekilde büyümeye çalışmış okul binalarıyla bu kurumlar; kuruldukları dönemde Osmanlı’da bulunan diğer sivil eğitim kurumlarından, sosyal ve fiziki anlamda oldukça farklı bir zemine konumlanmışlardır. Tarihi ve güncel haritalar üzerinde karşılaştırma ve döneme ait yazılı kaynakların taranması yöntemiyle saptanmış okul yapıları içinde, günümüzde eğitim işlevini devam ettirenler, farklı bir işlev yüklenenler ve kullanılmayanlar olmak üzere üç grupta ele alınmıştır. Günümüzde kent dokusunun önemli noktalarında yer alan bu yapıların taşıdıkları değerlerle gelecek nesillere aktarılmaları gerekmektedir. Tarihi eğitim yapılarının özgün karakterini işlevlendirerek sürüdürülebilir kılmayı amaçlayan koruma önerileri, okul yapılarının sahip oldukları çok yönlü değerler bağlamında geliştirilmelidir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsForeign country schools, Istanbul, modernization, foreigners, social and cultural structure, architectural preservation, sustainability.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like Gold Miner game online and Mario Game articles and site maker games of Phone Games of Necmi

.