BİYOKATILARIN HAVALANDIRMALI PİLOT REAKTÖR SİSTEMİYLE AEROBİK STABİLİZASYONU


Makale AdıBİYOKATILARIN HAVALANDIRMALI PİLOT REAKTÖR SİSTEMİYLE AEROBİK STABİLİZASYONU
YazarlarŞenol YILDIZ, Ahmet DEMİR
Anahtar kelimelerBiyolojik arıtma çamuru , kompostlaştırma , prekot , organik evsel katı atık. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiBiyolojik arıtma sistemlerinde oluşan çamurlar, bozunma ve kokuşma eğiliminde olması, çamurun katı madde oranının düşük olması ve patojen mikroorganizma ihtiva etmesinden dolayı nihai bertaraf öncesi mutlaka arıtılmaları gerekmektedir. Biyolojik çamurların arıtımı amacıyla kompostlaştırma ekonomik bir stabilizasyon tekniği olarak kullanılmaktadır. Kompostlaştırma esnasında susuzlaştırılmış çamur bir ya da daha fazla ilave materyalle (ağaç kabuğu, yonga vb.)hem nem muhtevasının kontrolü hem de sistemin C/N oranı ve enerji dengesini sağlamak için karıştırılır. Kompostlaştırma prosesiyle tüm biyolojik çamur tipleri işlenebilir. Bu çalışmada biyolojik arıtma çamurlarının tek başına, ayrıca ilave karbon kaynağı olarak prekot çamuru ve organik evsel atıklarla birlikte havalı ortamda kompostlaştırılarak stabilizasyonu araştırılmıştır. İlave olarak, farklı hacim arttırıcı maddelerin (yonga/sentetik malzeme) etkisi ortaya konmuştur. Denemeler toplam 12 adet reaktörde iki paralelli olarak yürütülmüş ve kompostlaştırma sürecinde temel parametrelerdeki değişimler izlenmiştir. Ayrıca nihai kompost ürününde ürün kalitesini gösteren analizler, çalışma kapsamında sunulmuştur.
English Keywords Biological treatment sludge , composting , corn-processing sludge , organic household waste.
Article Summary in English Biological treatment sludge must be treated before final disposal since it tends to decay and rot and solid content in sludge is very low and contains pathogen microorganisms. To treat biological sludge, composting is being used an economical stabilization technique. During composting dewatered sludge is being mixed with one or more bulking agent material (wood chips etc.) to ensure the moisture control and supply enough C/N ratio and energy balance. All kind of biological treatment sludge could be processed by composting. In this study, the aerobic compost stabilization of biological treatment sludge alone as well as with corn-processing sludge (prekot) and organic household waste as additional carbon source is conducted. In addition, different bulking agents (wood chips, synthetic material) effects on composting have been revealed. Two parallel trials with a total of 12 reactors have been carried out and the composting process as a change in the basic parameters has been observed. Finally the analysis showing the product quality in the final compost product were presented in the study.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.