POLİ(METİL METAKRİLAT)/KİL NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI.


Makale AdıPOLİ(METİL METAKRİLAT)/KİL NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
YazarlarAdnan KURT, Zeynep ÇAĞLAYAN, Hatice Sultan BEKTAŞ
Anahtar kelimelerPolimer/kil nanokompozitler , exfolasyon/interkalasyon , termal degradasyon kinetiği , optik özellikler. ,
Makale ÖzetiMevcut çalışmada, poli(metil metakrilat)(PMMA)/organo modifiye montmorillonit kil (OMTAB) nanokompozitlerinin sentezi, karakterizasyonu, termal ve optik özellikleri incelendi. PMMA/nanokil kompozitleri yerinde polimerizasyon yöntemi ile hazırlandı. FT-IR tekniği ile organo modifiye kil ve PMMA/OMTAB nanokompozitleri karakterize edildi. Organokillerin ve hazırlanan polimer kil nanokompozitlerin tabakalar arası uzaklıkları X-ışını difraksiyonu (XRD) ile aydınlatıldı ve polimer matriksi içinde kil dağılımının exfoliye dağılım sergilediği belirlendi. Nanokompozitlerin termal davranışları ve termal bozunma aktivasyon enerjileri termogravimetrik analiz metodu (TGA) kullanılarak araştırıldı. Spin kaplama tekniği ile quartz cam yüzey üzerinde polimer/nanokompozit ince filmleri hazırlandı. UV-VIS spektrofotometrede geçirgenlik değerleri ölçülerek optik özellikleri belirlendi.
Makale İngilizce Özet
KeywordsPolymer/clay nanocomposites, exfoliation/intercalation, thermal degradation kinetics, optical properties.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni